Algemene-voorwaarden

Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

onder:

 

A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan het technisch installatie

bedrijf opdracht heeft gegeven tot het

verrichten van werkzaamheden op het

gebied van elektrotechniek.

 

B. Elektrotechnisch installatie bedrijf: de

natuurlijke of rechtspersoon, die de opdrachtgever als bedoeld onder A. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht, bevoegd is het elektrotechnisch installatiebedrijf te vertegenwoordigen.

 

 

Artikelen

Artikel 1 - Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

op de totstandkoming, de inhoud en de

nakoming van alle tussen de opdrachtgever en

hel elektrotechnisch installatiebedrijf gesloten

overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de

opdrachtgever zijn slechts van toepassing

indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen

dat die, met uitzondering van deze

leveringsvoorwaarden, op de overeenkomst

tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 2 - Offertes, aanbiedingen

1. Het uitbrengen van een al dan niet met

offerte aangeduide prijsopgave, begroting,

voorcalculatie of soortgelijke mededeling

verplicht het bedrijf niet tot hel sluiten van

een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van het elektrotechnisch

bedrijf zijn steeds vrijblijvend en kunnen

slechts zonder afwijkingen worden aanvaard,

Een aanbieding wordt in elk geval geacht te

zijn verworpen indien dit niet binnen één

maand na dagtekening is aanvaard.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het

moment dat door het elektrotechnisch installatie

bedrijf een schriftelijke opdrachtbevestiging

aan de opdrachtgever is verstuurd, Deze bevestiging

is gebaseerd op de tot dat moment door

de opdrachtgever aan het bedrijf verstrekte informatie.

De opdrachtbevestiging wordt geacht

de overeenkomst juist en volledig weer te even.

 

Artikel 4 - Annulering

1. Het bedrijf is gerechtigd een overeenkomst

te annuleren voordat met de uitvoering daarvan

is begonnen.

 

 Artikel 5 - Prijswijzigingen

1. Het bedrijf is gerechtigd de overeengekomen

prijs te verhogen indien na hel verzenden van

de opdrachtbevestiging en voor het daadwerkelijk

uitvoeren van de overeenkomst ten

gevolge van overheidsmaatregelen dan wel

algemeen geldende maatregelen er een

stijging optreedt in lonen, sociale lasten en

belastingen.

 

Artikel 6 - Meer- en minderwerk

1. Onder meer-/minderwerk wordt verstaan al

datgene wat partijen schriftelijk zijn overeen gekomen

in afwijking van de opdrachtbevestiging.

2. Verrekening van meer- of minderwerk vindt

plaats bij de oplevering van het werk.

 

Artikel 7 - Betalingstermijn

1. Het bedrijf is gerechtigd bij het aangaan van

de overeenkomst bij factuur een aanbetaling

van minimaal 25% van het overeengekomen

bedrag in rekening te brengen.

Deze factuur dient betaald te zijn voordat

de werkzaamheden aanvangen. De overeengekomen

bedragen en termijnen dienen binnen

14 dagen na dagtekening van de facturen

betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

2. Indien de betalingstermijn wordt overschreden

is de opdrachtgever een rente verschuldigd

van 1 % per maand, alsmede die van

buitengerechtelijke kosten die minimaal 15%

van het overeengekomen bedrag (incl. B.T.W.)

bedragen, met een minimum van € 150,00

 

Artikel 8 - Termijn van levering installatie

1. Een door het bedrijf opgegeven termijn van

levering en/of installatie heeft, tenzij schriftelijk

en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het

een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve

strekking.

Het bedrijf is ook bij een overeengekomen

uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de

opdrachtgever hem een schriftelijk ingebreke

heeft gesteld.

 

Artikel 9 - Oplevering

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op

hel tijdstip waarop het bedrijf dit schriftelijk aan

de opdrachtgever heeft medegedeeld.

 

Artikel 10 - Garantie

1. Gedurende een nader .overeen te komen

periode na oplevering verleent het bedrijf aan

de opdrachtgever een garantie voor materiaal,

constructie, of installatiefouten welke bij

normaal gebruik zijn ontstaan.

 

 Artikel 11 - lntellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen blijft het bedrijf steeds rechthebbende

op de intellectuele eigendomsrechter

op de door het bedrijf verstrekte ontwerpen,

afbeeldingen, tekeningen en modellen.

2. Indien een offerte niet leidt tot een overeenkomst

dient de opdrachtgever binnen 14

dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen,

afbeeldingen, tekeningen en modellen onverwijld

aan hel bedrijf terug te sturen.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde installatie blijft eigendom van het

bedrijf zolang de opdrachtgever al hetgeen hij

op grond van de overeenkomst verschuldigd is

niet volledig heeft voldaan.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van het bedrijf uit

hoofde van de overeenkomst met de opdracht

gever is beperkt tot het bedrag van de uitkering,

waarop het bedrijf aanspraak kan maken

krachtens een daartoe gesloten aansprakelijkheidsverzekering,

dan wel bij het ontbreken

van een aansprakelijkheidsverzekering tot

maximaal hel voor de opdracht gefactureerde

bedrag inclusief B.T.W.

2. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade

van welke aard dan ook die is ontstaan doordat

de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van

de opdracht dan wel na de oplevering zelf wijzigingen

in of aan het geïnstalleerde systeem

aanbrengt of door anderen dan het bedrijf laat

aanbrengen.

3. De opdrachtgever vrijwaart het bedrijf voor

aanspraken van derden wegen schade veroorzaakt

doordat de opdrachtgever aan het bedrijf

onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt

 

Artikel 14 - Overmacht

1. Tekortkomingen van het bedrijf in de nakoming

van deze overeenkomst kunnen niet aan

deze worden toegerekend, indien zij niet te

wijten zijn aan zijn schuld of krachtens de wet

de overeenkomst of in hel verkeer geldende

opvatting voor zijn rekening komen.

 

Artikel 15 - Geschillen

Alle geschillen die verband houden met overeenkomst

tussen opdrachtgever en het bedrijf,

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn

en welke niet tot de competentie van de

Kantonrechter behoren, worden beslecht door

de bevoegde rechter in het Arrondissement

waarin het bedrijf feitelijk gevestigd is.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn de

opdrachtgever en het installatiebedrijf bevoegd

om geschillen aan een college voor geschillen

voor te leggen.

Artikel 16 - Veiligheid

opdrachtgever zorgt voor een veilige werkomgeving,

mocht het zo zijn dat deze er niet is dan heeft ZichtbaarStroom

het recht kosten door te berekenen voor de tijd dat de

werkzaamheden niet door konden gaan.

logo-definitief-2.png